sunnuntaina, huhtikuuta 13, 2008

Kysymyksiä Coaching Finland 2008 -konferenssin puhujille

Tämän blogin kautta voit esittää etukäteen anonyymisti kysymyksiä konferenssin puhujille.

Esitä kysymyksesi tämän kirjoituksen kommenttina. Pääset kirjoittamaan kysymyksiä klikkaamalla alareunassa olevaa Comments -painiketta.

Kirjoita aina selkeästi näkyviin puhuja ja esitys, jota kysymyksesi koskee.

Kysymykset siirretään Coachingpediassa olevaan Coaching Finland 2008 -konferenssin esitysten wikisivuille, jossa ne ovat avoimesti nähtävissä.

Coachinpediaan pääsee tästä linkistä.

Valmentamisen tarkastelu siirtyy Coachingpedia -wikiin

Coachinpedia wikin tarkoituksena on koota, tuottaa ja jakaa tietoa työelämään liittyvästä valmentamisesta (coaching) valmentajille, valmennettaville ja valmentavaa johtamiskäytäntöä toteuttaville esimiehille.

Coachingpedia löytyy osoitteesta www.coachingpedia.wikispaces.com ja sinne pääsee alla olevasta linkistä

Coachingpedia

Lukuohjeita, sisällysluettelo ja ennakkotietoja tulevista kirjoituksista

Blogissa kirjoitukset ovat käänteisessä järjestyksessä – ensimmäiseksi kirjoitettu juttu on viimeisenä joko aloitussivun alaosassa tai arkistossa ja uusin kirjoitus ensimmäisenä. Aloitussivulla on 10…15 viimeisintä kirjoitusta.

Mikäli haluat tutustua kirjoituksiin niiden tekemisjärjestyksessä, niin aloita ensimmäisen sivun lopusta tai varhaisimmasta arkistokuukaudesta. Tämän kirjoituksen olen saanut pysymään ensimmäisenä asettamalla sen päivämäärän tulevaisuuteen.

Uusien kirjoitusten julkaisemisen lisäksi muokkaan ja täydennän aikaisempia kirjoituksia. Niiden päivämäärät eivät tällöin kuitenkaan muutu vaan ne pysyvät alkuperäisillä paikoillaan.

Voit kommentoida kirjoituksia tai esittää kysymyksiä klikkaamalla kunkin kirjoituksen lopussa olevaa Comments –merkintää. Valitsemalla esiin tulevassa ikkunassa painonapeista vaihtoehdon Anonymous voit vastata anonyymisti. Ns. wordverification ei paljasta sinun tietojasi vaan on mukana varmistamassa, että kommenttia ei ole lähettänyt spammausautomaatti.

Luettelo tähän mennessä ilmestyneistä kirjoituksista

1. Valmentavaa johtamista käsittelevä kirjallisus
2. Miten esimies voi edistää alaistensa osaamisen kehittämistä?

3. Coaching. Evoking excellence in others -kirjan tarkastelu
- Valmentamisen tavoitteet
- Valmentaminen on henkilön selitys- ja tulkintamallin muuttamista kielen ja harjoitusten avulla
- Valmennuksen vaiheet
- Valmennuskeskustelujen tarkoitus ja toteutusvaihtoehdot
- Valmennuskeskustelun kulku
- Harjoitukset osana valmennusta
- Arviointimallit valmentajan työkaluina
- Hyvä yhteistyösuhde on valmennuksen perusta

4. Coaching for performance -kirjan tarkastelu
- Mitä valmentaminen on?
- Tietoisuuden ja vastuullisuuden kehittäminen ovat valmentamisessa keskeisellä sijalla.

Ennakkotietoja tulevista kirjoituksista

* Whitmore, J., Coaching for performance. GROWing people, performance and purpose -kirjan tarkastelu jatkuu
* Downey, M., Effective coaching. Lessons from the coach's coach -kirjan tarkastelu käynnistyy lähiaikoina
* Vastauksia kysymyksiin - kysymyksiä voi esittää kommentoimalla blogin kirjoituksia, lähettämällä sähköpostia tai soittamalla minulle


Tutustu myös muihin blogeihini

* Kehityskeskustelu - sanahelinää, muodollisuus vai käytännön työväline
* Kehityskeskusteluklinikka - kysymyksiä, vastauksia, ohjeita ja ideoita
* Johtoryhmätutkimus ja johtoryhmien toimivuuden kehittäminen
* Esimies valmentajana ja esimiesten henkilökohtainen valmentaminen
* Henkilöstöjohto katsoo peiliin
* 360 asteen palautteet ja niiden käyttö kehittämisen tukena

Pääset tutustumaan muihin blogeihini oikeassa reunassa olevan esittelytekstin alaosassa olevan View my complete profile –painikkeen kautta. Klikkaamalla painiketta saat näkyviin luettelon, jossa olevat blogien nimet ovat samalla linkkejä niihin.

maanantaina, maaliskuuta 26, 2007

Coaching for performance -kirjan tarkastelu

1. Mitä valmentamien on?

Valmentaminen on henkilön potentiaalin vapauttamista hänen oman suoriutumisensa maksimoimiseksi. Se on enemmän oppimisen edistämistä kuin opettamista, tiedon jakamista, ohjeiden antamista, opastamista tai neuvomista. Valmennus auttaa valmennettavaa oppimaan uusia asioita, mutta oppiminen tapahtuu pääosin hänen omien oivallustensa kautta.

Valmentamisen lähtökohtana on, että ihmisiä ajatellessaan ja tarkastellessaan esimies tai valmentaja kiinnittävät enemmän huomiota heidän potentiaaliinsa ja piileviin tai käyttämättömiin kykyihinsä kuin heidän aikaisempiin suorituksiinsa. Parhaiden puolien esiin saaminen on mahdollista vain, jos valmentaja uskoo niiden olemassaoloon. Toisaalta monet kokeilut ovat osoittaneet, että toisten kyvykkyyttä koskevat uskomuksemme vaikuttavat merkittävästi heidän suorituksiinsa (ns. Pygmalion efekti).

Tilannekohtaisiin teemoihin, tehtäviin tai sisältöihin liittyvien oppimistavoitteiden lisäksi valmentamisen perustavoitteena on aina valmennettavan itseluottamuksen ja itsetunnon vahvistaminen, sillä huippusuoritukset syntyvät vain, jos henkilö uskoo ja luottaa itseensä ja uskoo onnistuvansa eikä pelkää epäonnistumista. Itseluottamuksen rakentamisessa onnistumisen kokemuksilla on keskeinen sija. Jokaisen valmennustapahtuman pitäisi johtaa siihen, että valmennettava saa aikaan siinä sovitut asiat.

Käytännössä valmentaminen tapahtuu tavanomaisesti suunniteltuina valmennuskeskusteluina, mutta etenkin esimiestyössä valmentaminen voi toteutua lähes huomaamatta muun vuorovaikutuksen yhteydessä. Ajoitukseltaan valmennus voi olla ennakoivaa, tiettyjen tehtävien tai tilanteiden hoitamista valmistelevaa valmennusta, suorituksen aikana tapahtuvaa valmennusta tai suorituksen jälkiarvioinnin yhteydessä tehtävää valmennusta.

Whitmore näkee valmentamisen pikemminkin tiettyihin arvoihin, uskomuksiin, asenteisiin ja ajattelutapoihin pohjautuvana johtamistyylinä kuin joukkona työkaluja tai menetelmiä, joita esimies tai valmentaja voi käyttää silloin tällöin tarpeen mukaan. Valmentamisen ymmärtämistä ja opettelemista varten on kuitenkin hyödyllistä tarkastella valmentamisen osatekijöitä ja esimerkkejä yksittäisistä strukturoiduista valmennustapahtumista. Luontevasti toimivaksi osaksi johtamistyyliä valmentaminen tulee vain pitkäjänteisen soveltamisen ja harjoittelun kautta.

Valmentaminen on johtamiskäyttäytymistä, joka on vastakkaisessa päässä ulottuvuutta, jonka toisessa päässä on komenna ja kontrolloi (command and control). Valmentavaan johtamistapaan kuuluvat luottaminen, kannustaminen ja rohkaisu itsenäiseen toimintaan ja itsenäiseen päätöksentekoon, tasavertaisuus ja arvostaminen.

Valmentaminen edellyttää hyvää yhteistyösuhdetta valmentajan ja valmennettavan välillä.

2. Tietoisuuden ja vastuullisuuden kehittäminen ovat valmentamisessa keskeisellä sijalla.

Vain tiedostettuja asioita voi hallita ja ohjata. Sen sijaan tiedostamattomat asiat hallitsevat ja ohjaavat meitä. Tietoisuus on selvillä olemista siitä, mitä ympärillämme tapahtuu. Tietoisuus itsestä on selvillä olemista siitä, mitä henkilö tällä hetkellä itse kokee.

Tietoisuus on tulosta huomion kohdistamisesta ja keskittämisestä tarkasteltavaan asiaan. Tietoisuuden nousun ansiosta havaintomme ja ymmärryksemme asiasta ovat selkeämpiä, tarkempia ja monipuolisempia. Pelkkä tietoisuuden paraneminen johtaa yleensä välittömästi ajattelun, toiminnan ja suoritusten kehittymiseen.

Valmentaminen tiedostamista ja tietoisuutta kehittämällä on vaihtoehto sille, että valmentaja neuvoo, ohjaa tai käskee valmennettavaa toimimaan ”oikealla” tavalla. Oikean toimintatavan esittämiseen perustuva valmennus ei ota ihmisten henkisten ja fyysisten ominaisuuksien tai mieltymysten yksilöllisiä eroja huomioon. Samalla se ylläpitää henkilön riippuvuutta neuvoja ja ohjeita antavasta asiantuntijasta.

Tietoisuuden ja tiedostamisen kehittämiseen perustuva valmennus sen sijaan perustuu yksilöllisten erojen merkityksen ymmärtämiseen ja huomioonottamiseen. Valmennuksen tuloksena on tällöin henkilön ominaisuuksiin räätälöity ja sovellettu toimintamalli, joka rakentuu henkilön omien havaintojen ja oivallusten avulla. Samalla vahvistuu henkilön luottamus kykyynsä kehittää itseään omatoimisesti.

Tietoisuuden ja tiedostamiseen kehittämisen kohde tai aihe riippuu toiminnasta ja työstä, johon valmennus liittyy.

Tietoisuuden ja tiedostamisen merkitystä valmentamisessa auttaa ymmärtämään INPUT –käsite. Mikä tahansa inhimillinen toiminta voidaan pelkistää INPUT-PROCES-OUTPUT –malliksi. Vaikka prosessointi ja toimeenpanotaidot olisivat kuinka hyviä, niin toiminnan tulosten laatu riippuu ratkaisevasti lähtötietojen laadusta ja määrästä. Tietoisuus voidaankin määritellä oikeita asioita koskeviksi korkeatasoisiksi lähtötiedoiksi. Valmennuksen tehtävänä on nostaa ja ylläpitää tietoisuutta ja tiedostamista sopivalla tasolla valmennuksen tarkoituksen kannalta tärkeissä asioissa.

Toinen tietoisuuden ja tiedostamisen kannalta keskeinen käsite on palaute. Toisilta henkilöiltä saadun palautteen sijasta tässä tarkoitetaan palautetta ympäristöstä, henkilön kehosta, toiminnasta, käytetyistä työvälineistä jne.

Vastuullisuus ja vastuun ottaminen ovat hyvien suoritusten edellytyksiä. Sitoutuminen ja suoritustaso nousevat kuitenkin vain, jos olemme aidosti hyväksyneet ja ottaneet vastuun suunnitelmista ja tarvittavista toimenpiteistä. Vastuun ottaminen edellyttää valinnan mahdollisuutta. Toisen käskeminen ottamaan vastuu jostakin ei saa häntä kokemaan itseään vastuulliseksi siitä.

Tietoisuuden ja vastuullisuuden kehittämisen tärkeimpiä työkaluja ovat kysymykset.

Lähde: Whitmore, J., Coaching for performance, 2003

Coaching - Evoking Exellence in Others -kirjan tarkastelu

Tähän on koottu James Flahertyn kirjaa Coaching - Evoking Exellence in Others käsitelleet kirjoitukset, jotka on aikaisemmin julkaistu tässä blogissa erillisinä:

- Valmentamisen tavoitteet
- Valmentaminen on henkilön selitys- ja tulkintamallin muuttamista kielen ja harjoitusten avulla
- Valmennuksen vaiheet
- Valmennuskeskustelujen tarkoitus ja toteutusvaihtoehdot
- Valmennuskeskustelun kulku
- Harjoitukset osana valmennusta
- Arviointimallit valmentajan työkaluina
- Hyvä yhteistyösuhde on valmennuksen perusta


1. Valmentamisen tavoitteet

Valmentaminen ja valmentamisen määrittely kannattaa aloittaa valmentamisen tavoitteista ja tuloksista. Kun tiedetään, mitä halutaan saada aikaan, pystytään valmennusta ohjaamaan toteutuksen aikana ja arvioimaan sen onnistumista valmennuksen lopussa.
Tulosten avulla pystytään myös parhaiten esittämään, mitä valmentamisella tarkoitetaan ja erottamaan valmentaminen muista menetelmistä.

Valmentamisen kolme tulosta

1. Pitkän aikavälin erinomaiset suoritukset
Tämä tarkoittaa, että valmennettava suoriutuu kyseisessä, valmentamisen kohteena olevassa asiassa objektiivisten arviointiperusteiden avulla mitattuna erinomaisesti. Arviointiperusteet ovat objektiivisia silloin, kun kuka tahansa tarkasteltavassa asiassa pätevä henkilö voi tehdä suorituksista niihin pohjautuvia havaintoja ja arvioita.

2. Oman toiminnan jatkuva korjaaminen ja parantaminen (self-correction)
Hyvin valmennetut henkilöt pystyvät itse havaitsemaan milloin heidän suorituksensa ovat hyviä ja milloin niissä on parantamisen tarvetta ja tekevät tarvittavat korjaukset omatoimisesti ilman valmentajaa.

3. Omatoiminen itsensä kehittäminen (self-generation)
Hyvin valmennetut henkilöt tietävät, että pystymme aina kehittymään, ja etsivät omatoimisesti keinoja ja tapoja kehittää itseään. He pyrkivät jatkuvasti syventämään nykyisiä tietojaan ja taitojaan ja oppimaan uusia asioita kehittääkseen pätevyyttään ja kompetenssejaan.


2. Valmentaminen on henkilön selitys- ja tulkintamallin muuttamista kielen ja harjoitusten avulla

Valmennuksen tulosten aikaansaaminen edellyttää, että valmentaja auttaa valmennettavaa muuttamaan käyttäytymistään ja toimintaansa. Onnistuakseen tehtävässään valmentajan on ymmärrettävä, mitkä tekijät vaikuttavat käyttäytymiseen ja miten käyttäytymistä voidaan muuttaa.

Valmennuksen kannalta on käyttökelpoista ymmärtää, että yksilöt käyttäytyvät ja toimivat tilanteista muodostamiensa selitys- ja tulkintamallien perusteella. Tapahtumat, havainnot, informaatio ja virikkeet eivät siten sellaisenaan saa aikaan käyttäytymistä ja toimintaa. Vasta henkilön näistä tekemät tulkinnat ratkaisevat, miten hän käyttäytyy ja toimii. Esimerkiksi samaan tilanteeseen tulevat henkilöt, jotka havainnoivat tilanteesta samat asiat, voivat niistä tekemiensä tulkintojen johdosta toimia aivan eri tavoilla.

Tähän ajattelumalliin pohjautuvassa valmennuksessa lähdetään liikkeelle valmennettavan selitys- ja tulkintamallin ymmärtämisestä. Tämän jälkeen selitys- ja tulkintamallia muutetaan niin, että uusi muuttunut malli johtaa sellaiseen käyttäytymiseen ja toimintaan, jonka avulla henkilö saa aikaan valmennukselta halutut tulokset.

Selitys- ja tulkintamallin muuttamiseksi valmentaja tuo valmennettavalle uuden kielen tai uusia käsitteitä, joiden avulla valmennettava pystyy tekemään uusia ja uudenlaisia havaintoja tilanteestaan. Uudet havainnot vaikuttavat tilanteen ymmärtämiseen ja muuttavat henkilön selitys- ja tulkintamallia.

Kielen ja käsitteiden lisäksi valmentajan tehtävänä on tuoda valmennettavalle harjoituksia, joiden avulla uudet käsitteet tulevat pysyväksi osaksi valmennettavan tulkinta- ja selitysmallia ja sitä kautta osaksi hänen luontevaa käyttäytymistään ja toimintaansa.


3. Valmennuksen vaiheet

Valmennuksen vaiheiden avulla annetaan kokonaiskuva valmennusprosessista. Todellisuudessa vaiheiden rajat ovat epämääräisiä ja vaiheet menevät enemmän tai vähemmän päällekkäin. Aina ei ole kovinkaan selvää milloin yksi vaihe päättyy ja toinen alkaa.

* Yhteistyösuhteen rakentaminen
Hyvä yhteistyösuhde on valmentamisen edellytys. Valmennuksen onnistumiselle on tärkeää, että yhteistyösuhde perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, arvostukseen ja ilmaisun vapauteen. Mikäli yhteistyösuhteessa on näiltä osin heikkouksia, on ne saatava kuntoon ennen kuin valmennus voidaan aloittaa.

* Valmennusmahdollisuuksien tunnistaminen
Valmennus käynnistyy jo ennen varsinaista valmennusohjelmaa, kun valmentaja tai valmennettava huomaa valmennusmahdollisuuden ja ottaa sen esille toisen osapuolen kanssa. Valmennusmahdollisuudet liittyvät tyypillisesti tilanteisiin, joissa asiat eivät onnistu toivotulla tavalla tai olosuhteiden muutokset edellyttävät henkilöltä uusia taitoja ja uutta osaamista.

* Tilanteen arviointi
Valmennukseen liittyvän arvioinnin kohteena ovat valmennettavan henkilön osaamisen ja pätevyyden taso valmennuksen aiheena olevassa asiassa, henkilön selitys- ja tulkintamalli sekä henkilön tilanne ja siihen liittyvät yhteistyösuhteet, tehtävät, projektit ja käytännöt.

* Sitoutuminen
Sitoutuminen tarkoittaa, että valmentajalla ja valmennettavalla on yhteinen näkemys valmennuksen tuloksista ja molemmat osoittavat sitoutumisensa niihin. Sitoutumisen aikaansaaminen edellyttää avointa, rehellistä ja perusteellista keskustelua, jossa otetaan huomioon tilanne, tulevaisuuden epävarmuustekijät sekä niin valmennettavan kuin valmentajankin vahvuudet ja heikkoudet tai rajoittavat tekijät.

* Valmennuskeskustelut ja tehtävät
Valmennuksen laajuus voi vaihdella yhdestä keskusteluta useamman keskustelun sarjaan. Keskustelujen lisäksi siihen voi kuulua erilaisia harjoituksia ja tehtäviä.


4. Valmennuskeskustelujen tarkoitus ja toteutusvaihtoehdot

Kieli, puhe ja kuuntelu ovat valmentajan tärkeimpiä työkaluja. Valmennuskeskusteluissa valmentajan tärkein tehtävänä on sanoa, puhua tai tuoda valmennettavalle jotain sellaista, mikä auttaa häntä tekemään uusia tai uudenlaisia havaintoja. Käytännössä uusien havaintojen tekeminen tarkoittaa, että valmennettava pystyy huomaamaan, ymmärtämään tai arvostamaan jotain, mitä ei aikaisemmin pystynyt. Tarkoituksena on vaikuttaa valmennettavan tulkinta- ja selitysmalliin ja sitä kautta käyttäytymiseen ja toimintaan.

Joskus voi riittää, että valmentaja esittää käsityksensä valmennettavan tilanteesta ja kuvailee yksityiskohtaisesti tilanteesta tai henkilöstä itsestään johtuvia tekijöitä, jotka estävät häntä muuttamasta tai kehittämästä toimintaansa. Pelkästään tilanteen selkiytyminen tällaisen keskustelun avulla voi auttaa valmennettavaa irrottautumaan tai luopumaan vanhasta ja avata hänelle mahdollisuuden kokeilla jotain uutta.

Valmennuskeskusteluja voidaan käydä vain, jos valmennuksen aikaisemmat vaiheet on hoidettu riittävän hyvin. Arviointivaiheen ansiosta valmentaja pystyy kuvailemaan nykytilannetta tarkasti ja täsmällisesti ja muutoinkin puhumaan asioista niin, että valmennettavan on helppo ymmärtää esitettyjä asioita. Hyvän yhteistyösuhteen ansiosta valmennettava on avoimempi kuuntelemaan ja ottamaan vastaan huonojakin uutisia.

Valmennuskeskustelu voi olla
* Yksi keskustelu, jonka tarkoituksena on kehittää yksittäistä taitoa, osaamista tai toimintatapaa.
* Useammasta palaverista koostuva keskustelu tai keskusteluprosessi
* Syvällisempi ja pitkäkestoisempi prosessi, jonka tarkoituksena on saada aikaan perustavaa laatua oleva muutos henkilön tilanteessa


5. Valmennuskeskustelun kulku

Esimerkkikeskustelu lähtee liikkeelle tilanteesta, jossa myyntiryhmää johtava esimies kuulee yhden ryhmänsä jäsenen keskustelevan epäkohteliaasti ja jopa epämiellyttävästi tärkeän asiakkaan kanssa puhelimessa. Hän päättää välittömästi tehdä asialle jotain, koska toimintatapa voi johtaa asiakassuhteen heikkenemiseen ja kyseinen henkilö saattaa toimia samalla tavoin myös muiden asiakkaiden kanssa.

Tämän tilanteen pohjalta valmennuskeskustelu voisi edetä seuraavasti:

1. Sitouttaminen
- Kysy henkilöltä lupaa valmentaa häntä
- Kerro yleispiirteisesti, mitä tuloksia valmennus saattaisi tuottaa
Valmentaja voisi aloittaa keskustelun esimerkiksi seuraavasti: "Kuulin keskustelusi asiakkaan kanssa ja minusta tuntui, että se ei mennyt oikein hyvin. Olisitko halukas keskustelemaan siitä kanssani niin, että voisimme yhdessä löytää tavan hoitaa vastaavat keskustelut tulevaisuudessa paremmin?"

2. Valmennettavan tarkoituksen ja tavoitteiden selventäminen kysymällä
- Mitä yritit saada aikaan?
- Toteutuiko se?
- Mistä tiedät?
Kysymykset miksi tai miksi ei saavat tavanomaisesti aikaan puolustautumista ja selityksiä, joten niitä ei kannata käyttää. Avointen kysymysten avulla valmennettavalle annetaan mahdollisuus pysähtyä rauhassa havainnoimaan tilannetta, jolloin puolustautumisen ja selittelyn tarve pienenee.

3. Valmennettavan ajatteluprosessin tuominen näkyviin kysymällä
- Miten päätit toimintatavasta?
- Miten analysoit tilanteen?
- Miltä sinusta tuntui silloin?
Tämän vaiheen tavoitteena on auttaa valmentajaa ja valmennettavaa ymmärtämään mahdollisimman tarkasti, mikä sai tarkasteltavan toiminnan aikaan. Tarkoituksena on saada esiin valmennettavan henkilön tulkinta- ja selitysmalli, joka sai hänet toimimaan tilanteessa kuvatulla tavalla. On erittäin tärkeää, että valmentaja pysyy koko vaiheen ajan rauhallisena ja avoimena ja välttää kannanottoja, vaikka olisikin eri mieltä valmennettavan kanssa tai pitäisi häntä tyhmänä ja taitamattomana.

4. Kutsu katsomaan uudella tavalla
Valmennettavan toisessa vaiheessa esittämien tavoitteiden pohjalta valmentajalla on mahdollisuus ehdottaa sellaista uutta tapaa tarkastella tilannetta tai ymmärtää tilanne, joka voi johtaa tehokkaampaan toimintaan. Tässä yhteydessä on erittäin tärkeää, että valmentaja ei lähde ratkaisemaan ongelmaa tai sanomaan valmennettavalle, mitä hänen pitäisi tehdä. Tämä onnistuu parhaiten, jos valmentaja uskoo, että valmennettava lähtee itse toimimaan paremmalla tavalla heti, kun hän vain huomaa sen. Valmentajan tehtävänä on auttaa henkilöä näkemään tilanne eri tavalla eikä ratkaisun suositteleminen. Valmentamisen ydin on uudella tavalla näkemisessä. Se tuottaa valmennuksen tulokset ja tekee valmennettavasta pätevän tulevaisuudessa.

5. Uudet toimintatavat ja tuen tarjoaminen
Vasta, kun vaiheet 1...4 on toteutettu riittävän hyvin, lähdetään suunnittelemaan toiminnan kehittämistä. Valmentaja ei ehdota ratkaisuja, vaan kysyy valmennettavalta, miten hän muuttaa toimintaansa tilanteesta tekemiensä uusien havaintojen tai tilanteen uudenlaisen ymmärtämisen valossa. Kysymyksen voi muotoilla esimerkiksi seuraavasti "Kun nyt ymmärrät tilanteen tällä tavoin, niin miten toimit?" tai "Miten voit korjata tai muuttaa toimintaasi tulevaisuudessa niin, että se on yhteensopivaa uusien havaintojesi kanssa?" Lopuksi valmentajan on vielä hyvä kysyä, miten hän voi tukea valmennettavaa.


6. Harjoitukset osana valmennusta

Harjoitukset ovat tärkeä osa useammasta keskustelusta koostuvaa valmennusprosessia. Alkuvaiheen harjoitukset keskittyvät oman toiminnan havainnointiin. Havainnoimalla omaa toimintaansa valmennettava huomaa itse uusia asioita, joihin ei ole aikaisemmin kiinnittänyt huomiota, ja alkaa nähdä ja ymmärtää tilanteen uudella tavalla. Havaintojen tekemisen tarkoituksena on saada henkilön tulkinta- ja selitysmalli muuttumaan hänen omien oivallustensa kautta.

Havainnointiharjoitukset puretaan seuraavassa keskustelussa, jossa valmennettava kertoo havainnoistaan ja yhdessä valmentajan kanssa pyrkii selvittämään, miten havainnot, toiminta ja tulokset liittyvät toisiinsa.

Havaintojen läpikäynnin jälkeen keskustelua jatketaan pohtimalla ja ideoimalla mitä sellaisia uusia käyttäytymis- ja toimintatapoja valmennettava voisi ottaa käyttöön, jotka aikaisempaa paremmin tuottaisivat haluttuja tuloksia. Valmentaja pyrkii saamaan valmennettavan itse tuottamaan mahdollisimman paljon ideoita ja ehdotuksia.

Keskustelemalla näiden uusien toimintatapojen vaatimista taidoista työstetään lopuksi harjoitus tai harjoituksia, joita tekemällä valmennettava pystyy kehittämään toimintaansa. Harjoitukset ovat käytäntöjä, menettelytapoja ja toimintamalleja, joita valmennettava toteuttaa niin monta kertaa, että toiminta ja taidot kehittyvät. Taidon kehittyessä toistojen myötä, nämä tietoiset mallit painuvat vähitellen taustalle ja henkilö pystyy toteuttamaan niitä yhä sujuvammin ja luontevammin ilman tietoista oman toiminnan ohjausta.

Seuraavassa keskustelussa valmennettava kertoo tekemistään harjoituksista ja niiden vaikutuksista hänen toimintaansa ja sen tuloksellisuuteen. Mikäli nämä ovat kehittyneet riittävästi, valmennus voi päättyä keskusteluun uusien taitojen ylläpidosta ja hyödyntämisestä ja niiden avaamista uusista mahdollisuuksista.


7. Arviointimallit valmentajan työkaluina

Arviointimallien avulla valmentaja pystyy havainnoimaan henkilöä ja hänen toimintaansa sekä jäsentämään ja tulkitsemaan tekemiään havaintoja. Arviointimalleja käytettäessä on kuitenkin muistettava, että ne ovat vain tapa tarkastella henkilöä eivätkä sellaisenaan anna kuvaa henkilöstä itsestään. Kaikki mallin osoittamat asiat eivät ole mukana arvioitavan henkilön asenteissa, ajattelutavoissa, toiminnassa ja käyttäytymisessä eikä henkilön toiminta toisaalta rajoitu vain mallin kuvaamiin asioihin.

Yksittäiset arviointimallit auttavat kiinnittämään huomiota erilaisiin asioihin. Useampien mallien käyttö antaa mahdollisuuden tarkastella tilannette eri näkökulmista. Flaherty esittelee kolme erilaista arviointimallia.

Viiden näkökulman malli
- Ajankohtaiset huolenaiheet, jotka ovat tällä hetkellä mielessä olevia merkittäviä ongelmia. Ne voidaan selvittää vain kysymällä henkilöltä itseltään.
- Sitoumukset ovat asioita, joita henkilö tavoittelee tai pyrkii tällä hetkellä saamaan aikaan. Sitoutumisen voimakkuutta arvioidaan tavallisesti tekojen ja ponnistelun määrällä. Sitoutuminen voi kuitenkin olla erittäin voimakasta vaikka henkilö ei teekään asian eteen mitään, jos syynä on tarvittavan osaamisen tai taidon puuttuminen.
- Tulevaisuuden mahdollisuudet kertovat siitä, mitä henkilö haluaa saada aikaan pidemmällä aikajänteellä tulevaisuudessa. Niiden valossa voidaan tämänhetkistä toimintaa ymmärtää uudella tavalla.
- Elämänkokemukset ja kulttuuritausta
- Elämänasenne tai mieliala

Pätevyysalueet
- Itsensä johtaminen, joka tarkoittaa lupaamiemme asioiden toteuttamista ja yhteisten pelisääntöjen mukaan toimimista.
- Suhteet toisiin liittyy kykyyn saada aikaan ja ylläpitää molempien osapuolten kannalta hyviä suhteita toisten kanssa. Siinä ovat keskeisellä sijalla avoimuus ja arvostava ymmärtäminen.
- Tosiasiat ja tapahtumat –pätevyysalue liittyy kykyyn ymmärtää tekniikoita, menetelmiä, prosesseja, toimintamalleja ja systeemejä.

Tyytyväisyyden ja tehokkuuden osatekijät
- Järki ja älykkyys, joka tarkoittaa kykyä eritellä asioita ja ennakoida vaikutuksia, joita toimenpiteillä on tulevaisuudessa.
- Tunne tarkoittaa tässä mallissa kykyä tuoda ihmisiä ja tapahtumia tilanteen mukaan lähelle itseään tai ottaa heihin etäisyyttä.
- Tahto tarkoittaa kykyä toteuttaa haluamamme ja lupaamamme asiat käytännössä.
- Tilannetekijöiden hallinnan avulla rakennetaan tilanne sellaiseksi, että tavoitteet pystytään toteuttamaan.
- Sielu, johon liittyvät ystävällisyys, jalous ja ylevämielisyys, myötätunto ja yhteenkuuluvuus koko muun ihmiskunnan kanssa.


8. Hyvä yhteistyösuhde on valmennuksen perusta

Valmentajan ja valmennettavan yhteisyön lähtökohtana on molempien sitoutuminen yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.

Valmennuksen kannalta hyvän yhteistyösuhteeseen perustekijöitä ovat molemminpuolinen luottamus, arvostus ja ilmaisun vapaus. Nämä ovat sidoksissa toisiinsa, joten yhden kehittäminen vaikuttaa myönteisesti myös kahteen muuhun. Samalla tavoin yhden osatekijän heikkeneminen heikentää muita.

Luottamuksen rakentamisessa keskeisellä sijalla on, että puheet pitävät paikkansa. Luvatut asiat toteutetaan ja asiat kerrotaan samanlaisina kaikille. Luottamukseen vaikuttaa myös arvio henkilön pätevyydestä toteuttaa asiat sovitulla tavalla.

Arvostuksen keskeinen elementti on henkilön hyväksyminen sellaisena kuin hän on ja tuo itsensä esiin. Arvostus voidaan nähdä ulottuvuutena, jonka toisessa päässä on lievä hyväksyminen ja toisessa täydellinen ihailu. Lievä hyväksyminen tarkoittaa, että henkilön arvot ja käyttäytyminen ovat niiden äärirajojen sisällä, jotka voimme sietää. Ihailu taas tarkoittaa, että hyväksymme täysin henkilön arvot ja käyttäytymisen ja pidämme häntä mallina itsellemme ja muille.

Ilmaisun vapauden rakentuminen alkaa, kun valmennettava puhuu asioista ja valmentaja kuuntelee avoimin mielin ilman vastaväitteitä, puolusteluja tai selittelyjä reagoiden pelkästään tarkentavilla kysymyksillä ja kuulemisen osoittavilla kommenteilla. Tämän lisäksi myös valmentaja tuo avoimesti esiin omat näkemyksensä niin, että valmennettavalle on selvää, että mitään ei ole salattu tai jätetty kertomatta.

Avoimesti puhumisen ohella ilmaisun vapauteen kuuluu olennaisesti, että molemmat osapuolet kuuntelevat toisiaan ja pyrkivät ymmärtämään, mitä keskustelukumppani tarkoittaa.
Ilmaisun vapauden aikaansaamiseksi on lisäksi vallittava luottamuksellisuus. Luottamuksellisuus on hyvä täsmentää valmennuksen alkaessa. Tällöin sovitaan kenen kanssa, mistä ja millä tarkkuudella valmentaja voi keskustella valmennukseen liittyvistä asioista.

Lähde: Flaherty, J., Coaching - Evoking Exellence in Others, 1999.

lauantaina, huhtikuuta 15, 2006

Miten esimies voi edistää alaistensa osaamisen kehittämistä?

Saadakseni esimiesten käyttöön ideoita ja käytännön keinoja siitä, miten he voisivat edistää alaistensa osaamisen kehittämistä, olen tekemieni 360° johtamispalautteiden yhteydessä pyytänyt alaisia vastaamaan tätä koskevaan avoimeen kysymykseen:

* Esimies voisi edistää alaistensa/ryhmänsä jäsenten osaamisen kehittämistä nykyistä paremmin seuraavasti.

Osana henkilökohtaista johtamispalautetta, jokainen arvioitu esimies on saanut omien alaistensa ideat ja ehdotukset käyttöönsä. Samalla olen koonnut laajempaa ideapankkia. Muutaman vuoden aikana kerätyssä aineistossa on n. 1800 alaisen vastaukset tähän kysymykseen.

Sisällön analyysin avulla vastaukset on ryhmitelty luettelossa esitettyihin teemoihin (suluissa teemaan liittyvien vastausten lukumäärä). Mikäli lukijoita kiinnostaa, julkaisen myöhemmin lisätietoja teemojen puitteissa esitetyistä asioista.

Keinoja kehittää alaisten osaamista
- Koulutus (n=153)
- Palaute (n=111)
- Ryhmäkeskustelut ja palaverit (n=111))
- Keskustelu ja vuorovaikutus (n=93)
- Kannustaminen osaamisen kehittämiseen (n=85)
- Kehityskeskustelu (n=64)
- Osaamisen kartoittaminen (n=58)
- Henkilökohtainen kehittämissuunnitelma (n=55)
- Alaisten kanssa enemmän (n=47)
- Ajan ja resurssien järjestäminen kehittämiseen (n=45)
- Kuuntelu (n=45)
- Tasapuolisuus (47)
- Selkeät tavoitteet ja tehtävät (n=38)
- Tiedonvälitys (n=34)
- Oman osaamisen jakaminen ja valmentaminen (n=31)
- Yhteiset koulutus- ja infotilaisuudet (n=28)
- Uusia tai vaativampia tehtäviä (n=26)
- Alaisten ja heidän työnsä tunteminen (n=25)
- Delegointi (n=26)
- Luottaminen (n=14)
- Koulutusmahdollisuuksista tiedottaminen (n=22)
- Tehtäväkierto (n=21)
- Yhteistyön kehittäminen (n=25)
- Ryhmätyöskentely (n=16)
- Seuranta (n=16)
- Osallistaminen(n=11)
- Työn ja suoritusten arviointi (n=11)
- Omatoimiseen oppimiseen kannustaminen (n=8)
- Ideointi ja kyseenalaistaminen (n=7)
- Erilaisuuden hyväksyminen (n=4)
- Kiinnostavia tehtäviä (n=4)

lauantaina, huhtikuuta 01, 2006

Valmentavaa johtamista käsittelevä kirjallisuus

Päivitetty kirjallisuusluettelo on nähtävissä Coachingpedia wikissä


Oheisena on luettelo esimiehen roolia valmentajana, valmentavaa johtamista ja esimiesten henkilökohtaista valmentamista käsittelevästä kirjallisuudesta. Olen koonnut luettelon muutamien vuosien aikana ja myös pääosin hankkinut siinä mainitut kirjat. Mikäli tiedossasi on kirjallisuutta, jota ei ole mainittu listassa, toivon sinun täydentävän listaa. Luetteloa on päivitetty viimeksi 23.5.2007

Tarkoitukseni on esitellä kirjoja ja niissä esitettyjä näkemyksiä. Esittelyt voivat olla kirjareferaatteja, joidenkin yksittäisten ideoiden tai toimintamallien esittelyjä tai useamman kirjan perusteella tehtyjä yhteenvetoja. Olen kiinnostunut myös yhteistyötä esittelyjen kirjoittamisessa. Mikäli olet lukenut jonkun kirjoista ja teet siitä jutun, niin julkaisen sen mielelläni blogissa. Jonkin kirjan lukeminen yhdessä keskustellen olisi myös kiinnostava vaihtoehto.

Otan myös mielelläni vastaan ideoita esittelyjen toteutustavasta, toiveita esiteltävistä kirjoista tai kysymyksiä, joihin voisin etsiä kirjoista vastauksia.

Kirjallisuusluettelo


- Anderson, D. and Anderson,M., Coaching that counts. Harnessing the power of leadership coaching to deliver strategic value, 2005
- Atherton, T., Delegation and coaching, 1999
- Bacon, T.R. and Spear, K.I., Adaptive coaching: The art and practice of a client-centered approach to performance improvement, 2003
- Benton, D.A., Secrets of a Ceo Coach. Your personal training guide to thinking like a leader and acting like a Ceo, 1999
- Berg, I.K. and Szabo, P., Brief coaching for lasting solutions, 2005
- Bluckert,P., Psychological dimensions of executive coaching, 2006
- Brocbank, A., Facilitating reflective learning through mentoring and coaching, 2006
- Brunning, H. (ed.), Executive coaching. Systems-psychodynamic perspective, 2006
- Buckley, R. & Caple, J., One to one Training and coaching skills
- Carter, A., Executive coaching: Inspiring performance at work, 2001
- Chandler, S. and Black, D., The hands-off manager: How to mentor people and allow them to be successful 2007
- Clutterbuck,D., Coaching the team at work, 2007
- Connor, M.P. and Pokora, J.B., Coaching and mentoring at work: Principles of effective practice, 2007
- Cook, M. J., Effective Coaching, 1999
- Crane, T.G., The Heart of Coaching. Using transformational coaching to create a high-performance culture, 1998
- Cullen, J. & D’Innocenzo, L., The agile managers guide to coaching to maximize performance, 1999
- Deeprose, D., The Team Coach – Vital new skills for supervisors and managers in a team environment, 1995
- de Haan, E. and Burger, Y., Coaching with colleagues: An action guide to one-to.one learning, 2005
- Dembkowski, S., Eldridge, F. and Hunter, I., The 7 steps of effective executive coaching, 2006
- Dottlich, D. & Cairo, P., Action coaching. How to leverage individual performance for company success, 1999
- Downey, M., Effective coaching, 1999
- Downey, M., Effective Coaching. Lessons from the coach’s coach., 2003
- Doyle, J.S., The Business Coach – A game plan for the new work environment, 1999
- Fitzgerald, C. & Garvey Berger, J., Executive Coaching. Practices & - perspectives, 2002
- Flaherty, J., Coaching - Evoking Excellence in Others, 1999
- Fournier, F.F.,Coaching for Improved Work Performance, 1978
- Foster, B. & Seeker, K., Coaching for peak emloyee performance, 1997
- Gallwey, T. The Inner Game of Work. Overcoming Mental Obstacles for Maximum Performance, 2000
- Gilley, J.W. & Boughton. N.W., Stop Managing Start Coaching, 1996
- Goldsmith, M, Lyons, L. and Freas, A., Coaching for leadership, 2000
- Greene, J. and Grant, A.M., Solution focused coaching, 2003
- Hardingham , A., The Coach's Coach, 2006/2004
- Hargrove, R., Masterful coaching fieldbook, 2000
- Hargrove, R., Masterful coaching. Extraordinary results by impacting people and the way they think and work together, 1995
- Harkavy, D.S., Becoming a coaching leader: The proving strategy for building a team of champions, 2007
- Havunen, R., Kehitä valmentajan taitojasi esimiestyöskentelyssä, 2004
- Hawkins, P. & Smith, N., Coaching, mentoring and organisational consultancy, 2006
- Hay, J., Reflective practice and supervision for coaches, 2007
- HBSPress, Coaching and Mentoring: How to develop top talent and achieve stronger performance, Harvard Business Essentials, 2004
- HBSPress, Coaching people, Pocket mentor, 2006
- Herbelin, S., The Dos and Don’ts of Work Team Coaching, 1998
- Hill, J., Managing performance – Goals, Feedback, Coaching, 1997
- Hirvihuhta, H., Coaching - valmenna ja sparraa menestykseen, 2006
- Holloway, A. and Smith, J., Coaching and Mentoring for Success: Supporting Learners in the Workplace, 2006
- Hudson, F.M., The Handbook of Coaching: A comprehensive resource guide for managers, consultants an HR professionals,1999
- Hunt, J.M. and Weintraub, J.R., The coaching organization. A strategy for developing leaders, 2007
- Hunt., J.M. and Weintraub, J.R., The coaching manager: Developing top talent in business, 2002
- Jackson,P. & McGregor,M., The solutions focus. Making coaching and change simple, 2002/2007
- Jarvis, J., Lane, D.A. and Fillery-Travis, A., The case for coaching. Making evidence-based decisions on coaching, 2006
- Jerome, P.J., Coaching Through Effective feedback, 1994
- Kansanen, O. ja Cannon, F., Esimies valmentajana. Yhteistyöllä tuloksiin, 1997
- Kilburg, R.R., Executive Coaching. Developing managerial wisdom in a World of Chaos, 2002
- Kinlaw, D.C., Coaching. Winning strategies for individuals and teams, 1997
- Kinlaw, D.C., Coaching For Commitment. Interpersonal stategies for obtaining superior performance from individuals and teams, 1999
- Landsberg, M. The TAO of Coaching. Boost your effectiveness at work by inspiring an developing Those around you, 1996
- Law, H., Ireland, S. and Hussain, Z., The Psychology of Coaching, Mentoring and Learning, 2007
- Lawson, K., Improving workplace performance through coaching, 1996
- Lee, G., Leadership coaching. From personal insight to organisational performance, 2003
- Leibling, M. and Prior, R., Coaching Made Easy: Step-by-step Techniques That Get Results, 2003
- Leigh, A., Creating a coaching culture,1998
- Lenhardt, V., Coaching for meaning. The culture and practice of coaching and teambuilding, 2004
- Lucas, R,W., Coaching Skills. A guide for supervisors, 1994
- Mackintosh. A., The successful coaching manager: Theory and practical advice on how best to manage and lead your direct reports and teams, 2003
- Markle, G.L.., Catalytic Coaching. The end of performance review, 2000
- Martin, C., The life coaching handbook: Everything yoy need to be an effective life coach, 2001
- McLeod, A., Performance coaching: The handbook for managers, HR –professionals and coaches, 2006/2003
- Meier, D., Team coaching with the solution circle. A practical guiden to solution focused team development, 2005
- Minor, M., Coaching for development, 1995
- Mink, O.G. & Owen, K. & Mink,B., Developing High performance people: The Art of Coaching, 1993
- Morgan, H., Harkins, P. and Goldsmith, M. (Editors), The art and practice of leadership coaching: 50 top executive coaches reveal their secrets, 2005
- Motsett, C.B., Coaching for Buy.In and results, 1998
- Mulligan, E., Life coaching, 1999
- Mumford, J., Life coaching for dummies, 2007
- Närhi, A. & Frantsi, P., Psyykkinen valmennus – järkeä ja sydäntä, 1998
- O’Connor, J. & Lages, A., Coaching with NLP. A practical guide to getting the best out of yourself and others, 2004
- O’Neill, M.B., Executive Coaching with Backbone and Heart, 2000
- Orem, S.L., Binkert, J. and Clancy, A.L., Appreciative Coaching. A positive process for change. 2007
- Parsloe, E. & Wray, M., Coaching and Mentoring
- Parsole, E., Coaching, mentoring and assessing. A practical guide to developing competence, 1995
- Passmore, J., Excellence in coaching, 2006
- Peltier, B., Psychology of Execuitve Coaching, 2001
- Pemberton, C., Coaching to solutions: A managers toolkit for performance delivery, 2006
- Peterson, D.B. & Hics, M.D., Leader as Coach – Strategies for coaching & developing others, 1996
- Richardson, L., Sales Coaching. Making the great leap from sales manager to sales coach, 1996
- Rogers, J., Coaching skilss. A handbook, 2006 (2004)
- Salisbury, F.S., Developing managers as Coaches, 1994
- Somers,M., Coaching at work. Powering your team with awareness, responsibility and trust, 2007
- Stimson, N., Coaching Your Employees, 1994
- Stone, F. M., Coaching, Counselling & Mentoring. How to choose the right technique to boost employee Performance, 1999
- Stowell, S.J. & Starcevich, M.M., Win Win Partnerships: Be on the leading edge with synegistic coaching, 1997
- Ting, S. and Scisco, P. (ed), The CCL Handbook of Coaching: A Guide for the Leader Coach, Jossey-Bass, 2006
- Thoma. A.M., Coaching for staff development, 1995
- Wall, B., Coaching for emotional exellence, 2007
- West, L. and Milan, M., The Reflecting Glass. Professional Coaching for leadership Development, 2001
- White, A. Developing Your Staff – How to recruit, train, coach and mentor top quality people, 1998
- White, D.R., Coaching leaders: Guiding people who guide others, 2006
- Whitmore, J., Coaching For Performance, 1996
- Whitworth, L., Kimsey-House, H., Sandahl, P., Co-Active Coaching. New skills for coaching people towards success in work and life, 1998
- Zemke, R, & Anderson, K., Coaching Knock your Socks off Service, 1997
- Zeus, P. & Skiffington, S., The Complete Guide to Coaching at Work, 2003
- Zeus, P. & Skiffington, S., The coaching at work toolkit. A complete guide to techniques and practices., 2002


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.